+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@osbrezovica.si

Izbirni predmeti

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj. Razporejeni so v dva sklopa, in sicer v družboslovno-humanistični in v naravoslovno-tehnični sklop.

Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:
●  učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;
●  enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
●  na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;
●  izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
●  izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Sprememba Zakona o osnovni šoli, ki se je začela uporabljati s 1. septembrom 2008, na novo ureja izbirne predmete.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov tedensko, ampak dve oziroma tri ure tedensko.
Tudi ni več potrebno, da učenec izbira po en predmet iz vsakega sklopa (družboslovno-humanističnega ali naravoslovno-tehničnega sklopa), pač pa lahko izbere dva predmeta iz istega sklopa.
Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Lahko je v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši učenca, ki obiskuje glasbeno šolo in želite, da bi bil vaš otrok oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, posredujete šoli pisno vlogo. Vlogo posredujete po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto in ji priložite potrdilo o vpisu svojega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi tudi navedete, ali želite, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujete vloge najkasneje do 31. avgusta.

Ravnateljica v skladu z določbami zakona odloči o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih za posamezno šolsko leto.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za učenca zabeleži v dnevniku in v redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Zap. št. Izbirni predmet Oznaka Izvajalec
1. Nemščina 3 NI3 Klaudija Pahor
2. Nemščina 1, Nemščina 2 NI1, NI2 Barbara Cajnar
3. Španščina 1, Španščina 2, Španščina 3 ŠP1, ŠP2, ŠP3 Kristina Koritnik/Teja Kavčič Manfreda
4. Likovno snovanje 1, Likovno snovanje 2 LS1, LS2 Mihaela Pristavec Košuta
5. Likovno snovanje 3 LS3 Simona Žagar Cvitič
6. Vzgoja za medije – televizija TEV Polona Raušl
7. Obdelava gradiv – les OGL Pavla Suhadolnik
8. Obdelava gradiv – umetne snovi OGU Pavla Suhadolnik
9. Obdelava gradiv – kovine OGK Pavla Suhadolnik
10. Šport za sprostitev ŠSP Alenka Kos, Blaž Zazvonil
11. Šport za zdravje ŠZZ Renata Brajer, Iztok Kšela
12. Načini prehranjevanja NPH Tatjana Šušteršič
13. Sodobna priprava hrane SPH Tatjana Šušteršič
14. Računalniška omrežja ROM Ana Novak Velkavrh
15. Urejanje besedil UBE Ana Novak Velkavrh
16. Multimedija MME Ana Novak Velkavrh
17. Izbrani šport nogomet IŠN Iztok Kšela
18. Ples PLE Alenka Kos
19. Raziskovanje organizmov v domači okolici ROD Marjeta Cvetko
20. Poskusi v kemiji POK Marija Premrl
21. Retorika RET Andreja Dobnikar
22.  K Klekljanje KLE Katja Polanc

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (razširjeni program)

V skladu z 20a. členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete.
Učenci 7., 8. in 9. razreda si bodo lahko izbrali pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. S tem se bo učencem prepustila izbira učenja tujega jezika glede na njihove zmožnosti. Vključevanje bo postopoma od šolskega leta 2014/15 dalje, ko so se v pouk lahko začeli vključevati učenci 7. razredov.
Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni tuj jezik, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega tujega jezika bo enakovredna z ostalimi ocenami.

DOKUMENTI:
za nemoten ogled pregledujte s spletnimi brskalniki Chrome in Explorer.

SOGLASJE ZA 3. URE IZBIRNIH PREDMETOV

PRIJAVNI OBRAZEC IZBIRNIH PREDMETOV

VLOGA GLASBENA ŠOLA ZA OPROSTITEV IZBIRNIH PREDMETOV