.
Select Page

Najem šolskih prostorov

Številka: 406-3/2024/1
Datum: 15. 4. 2024

 

RAZPIS ZA NAJEM ŠOLSKIH PROSTOROV
OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA PRI LJUBLJANI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

 

Na osnovi 8. člena Pravilnika o prodaji blaga in storitev, ki ga je sprejel Svet zavoda OŠ Brezovica pri Ljubljani na svoji seji dne 5. 7. 2022, razpisujemo oddajo šolskih prostorov za obdobje od  1. 9. 2024 in 30. 6. 2025.

 1. Predmet razpisa so naslednji šolski prostori, s katerimi razpolaga OŠ Brezovica pri Ljubljani, in sicer: učilnica, mala telovadnica, velika telovadnica, plezalna stena, Brezova dvorana, telovadnica na POŠ, specialne učilnice.
 2. Navedeni šolski prostori so na voljo od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 v času pouka:
  • od ponedeljka do petka: predvidoma od 14. do 22. ure.
   V času, ko v šolskih prostorih potekajo šolske dejavnosti, tekmovanja in prireditve, si Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani pridržuje pravico, da najemniku vnaprej odpove termin. V tem primeru se uporabnina ne bo zaračunala.
 1. Prednost pri izbiri prostih terminov za najem šolskih prostorov bodo imeli najemniki iz občine Brezovica, le ti pa po naslednjem vrstnem redu:
  1. športna društva, ki izvajajo aktivnosti letnega programa športa;
  2. izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe interesne športne vzgoje otrok in mladine;
  3. izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni ali vrhunski šport;
  4. izvajalci športnih programov, ki izvajajo programe, ki organizirajo aktivnosti za odrasle, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport;
  5. izvajalci, ki izvajajo športno rekreacijo;
  6. najemniki, ki bodo najeli prostore za obdobje od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025 oz. za najmanj 8 mesecev;
  7. najemniki, ki imajo najkasneje do konca roka za prijavo oz. oddajo vlog poravnane vse finančne in druge obveznosti iz naslova najemnine do Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani.
 1. Vloga za prijavo na razpis mora obvezno vsebovati podatke, ki jih določa obrazec »VLOGA ZA NAJEM PROSTOROV 2024_25«:
  • naziv in naslov najemnika,
  • priimek, ime, telefonska številka in elektronski naslov odgovorne osebe,
  • davčna številka,
  • matična številka,
  • dejavnost, ki jo bodo izvajali,
  • starostna skupina za katero je dejavnost namenjena,
  • cena dejavnosti na uporabnika,
  • prostor najema,
  • želeni termin najema,
  • opis dejavnosti.
 1. Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 31. 5. 2024. Vlogo lahko oddate po elektronski pošti na naslov: info@os-brezovica.si in/ali na naslov lukan@os-brezovica.si zadeva: »Razpis za najem šolskih prostorov«. Vloga, ki ne bo napisana in oddana na predpisanem obrazcu, ne bo upoštevana. Prijave po roku bodo upoštevane le, če razpisani šolski prostori ne bodo zasedeni v vseh razpisanih terminih.
 1. O dodelitvi termina bodo prosilci obveščeni najkasneje do 25. 8. 2024.
 1. Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani bo z najemniki sklenila najemne pogodbe, v katerih bo uredila medsebojne odnose glede najema šolskih prostorov.
 1. Možna bo sklenitev najemnih razmerij s fiksnim zakupom terminov, ne glede na dejansko uporabo s strani najemnika. Začetek dejavnosti v šolski telovadnicah bo mogoč najprej s ponedeljkom, 9. 2024.
 1. VSE šolske in izven šolske dejavnosti za učence od 1. do 4. razreda izvajale dosledno po 14. uri.
 1. Plačilo najemnine se bo izvajalo mesečno. Najemnina se bo zaračunavala za vse termine najema ne glede na to, ali je najemnik prostor koristil ali ne.
 1. Morebitno oddajanje prostorov s strani najemnika drugemu najemniku (podnajem) ni dovoljeno in bo pomenilo takojšnjo prekinitev pogodbe.
 1. Cene najema šolskih prostorov so potrjene s strani Sveta zavoda OŠ Brezovica pri Ljubljani, usklajene so tudi z lastnikom objekta Občino Brezovica. Cene najema veljajo za uro (60 min) z vključenim DDV:
 • učilnica: 10 €
 • mala telovadnica: 11 €
 • plezalna stena: 11 €
 • velika telovadnica: 18 €
 • plezalna stena: 11 €
 • računalniška učilnica 28 €
 • Brezova dvorana – glej cenik

Najem ostalih prostorov je po dogovoru.

Drobni rekviziti in pripomočki niso všteti v ceno najema šolskih prostorov.

Priloga: Vloga za najem prostorov 2024_25

Meta Trček,
ravnateljica

Dostopnost