.
Select Page

Delo z nadarjenimi učenci

 

Zakon o osnovni šoli nadarjene učence opredeljuje kot tiste, ki “izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela” (11. člen ZOsn).

Leta 1999 je Strokovni svet Republike Slovenije sprejel Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ta Koncept temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij nadarjenosti, in sicer da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Nadarjeni učenci so zelo raznolika skupina posameznikov. Njihova nadarjenost se lahko kaže na različnih področjih:

  • miselno-spoznavno področje: razvito divergentno (veliko idej, nenavadne in raznolike ideje) in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor …
  • učno-storilnostno področje: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, dramatizacija itd.), motorična spretnost in vzdržljivost …
  • motivacija: visoka pričakovanja in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih …
  • socialno-čustveno področje: nepodrejanje, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, sočutje …

 

Značilnosti nadarjenih učencev, na katere moramo biti posebej pozorni, pa so nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami ipd.

 

POSTOPEK SPOZNAVANJA NADARJENIH UČENCEV

1. Evidentiranje ali KDO BI LAHKO BIL NADARJEN

Na osnovi učnega uspeha, dosežkov, učiteljevega mnenja, tekmovanj, hobijev oz. trajnejših učenčevih aktivnosti ter mnenja šolske svetovalne službe se izbere širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni (najprej konec 3. in v začetku 4. razreda, lahko pa tudi v višjih razredih, običajno v 7.). Da lahko izvedemo naslednjo stopnjo prepoznavanja, s predlogom nadarjenosti seznanimo starše predlaganega učenca in pridobimo njihovo soglasje.

 

2. Identifikacija ali SPOZNAVANJE NADARJENIH

Pomeni poglobljeno obravnavo predlaganih učencev in poteka na treh ravneh: ocena učiteljev, reševanje testa umskih sposobnosti in testa ustvarjalnega mišljenja. Kot nadarjen je spoznan tisti učenec, ki je na posameznih merilih dosegel visoko nadpovprečen rezultat (enak ali višji 90 %).

 

3. Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja

O rezultatih se nato seznani učenca in starše. Pogovorimo se tudi o učenčevih interesih, željah … V kolikor učenčev rezultat dosega kriterij nadarjenosti, zanj načrtujemo individualizirani program.

 

4. Delo z nadarjenimi

V sodelovanju z učitelji, učencem, starši, pa tudi zunanjimi mentorji na tej stopnji v skladu z individualiziranim programom vsakega nadarjenega učenca izvajamo prilagoditev dela in pouka (več ali drugačne zadolžitve, dodatni pouk, priprave na tekmovanja, raziskovalne naloge, interesne dejavnosti, dodatne popoldanske aktivnosti …) in ob koncu vsakega leta program tudi evalviramo. V ospredju dela z nadarjenimi so razvijanje višjih miselnih procesov, odprta in prilagodljiva metoda dela, ki dopušča lasten tempo, problemski pouk, okolje, ki nudi čustveno varnost in izziv, pozorni pa smo tudi na to, da metode dela ne odtuji učenca od vrstnikov.

 

Delo z nadarjenimi učenci je hkrati izziv in velika odgovornost.

Dostopnost