.
Select Page

Štipendije

Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši oziroma učenec/ka zaprosite za eno izmed štipendij. V nadaljevanju vam na kratko predstavljam pogoje pridobitve državne, kadrovske, Zoisove štipendije ter štipendije za deficitarne poklice. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/; v nadaljevanju Javni sklad) ter spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/).

Po aktualnem Zakonu o štipendiranju je med drugimi možno zaprositi za naslednje štipendije:

 • državno štipendijo,
 • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
 • Zoisovo štipendijo,
 • štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Osnovni namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje.

Do štipendije so upravičeni dijaki, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presega 56 % neto povprečne plače.

Vlogo za pridobitev državne štipendije kandidati oddajo pri pristojnih centrih za socialno delo. Vlogo najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (www.mddsz.gov.si). Roka za oddajo vloge ni (v primeru dodelitve jo prejmete naslednji mesec po vložitvi), je pa za pridobitev štipendije v mesecu septembru vlogo potrebno oddati že v avgustu.

Osnovna višina je od 35 do 95 EUR za mladoletnega dijaka, za polnoletnega pa 70 do 190  EUR, možni pa so dodatki za bivanje (v kolikor je kraj šolanja od kraja stalnega bivališča oddaljen več kot 25 km) in uspeh ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Opozorilo: Državna štipendija ni združljiva s Zoisovo (dijak ne more prejemati obeh), lahko pa se vloga vloži za obe hkrati, vendar se mora dijak v primeru dodelitve obeh eni odpovedati. Pri tem pa velja opozorilo, da če se dijak enkrat odpove državni štipendiji, jo izgubi za celotno raven izobraževanja.

Več informacij najdete na spletni povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/.

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

S kadrovskimi štipendijami (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/) se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe. Kadrovske štipendije dodeljujejo delodajalci. So v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij. Njihova glavna prednost je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Do informacij o kadrovskih štipendijah lahko pridete:

 • preko Izmenjevalnicena spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh MRA, kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih (http://www.mra.si/?s=%C5%A1tipendije);
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh in v javnih občilih.

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisova štipendija je namenjena dijakom (in študentom) kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Dodeljuje jo Javni sklad RS (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/).

Zoisove štipendije določa Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij. Podrobneje si ga lahko ogledate na spletni strani Javnega sklada.

Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je:

 • v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,70 (velja za dijaka v 1. letniku) ali
 • imel v prejšnjem šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,10 (velja za dijake od 2. letnika naprej).

Pravilnik podrobneje določa pogoje za dodelitev Zoisove štipendije. Izjemne dosežke opredeljuje kot:

 1. a) izjemni dosežek na državnih tekmovanjih (najvišja mesta, zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja),
 2. b) izjemni dosežek na mednarodnih tekmovanjih (udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti),
 3. c) izjemni dosežek na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 4. d) izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela

Kot izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela šteje priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo, ki je podeljena v okviru javnega natečaja ali razpisa za posamezno strokovno ali znanstveno disciplino, če so izpolnjeni določeni pogoji.

 1. e) objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka,
 2. f)  umetniško ali drugo delo,
 3. g) uspeh pri maturi,
 4. h) dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu in povprečna ocena.

Za dokazilo o šolskem uspehu v osnovni šoli šteje spričevalo zaključnega razreda osnovne šole. Povprečna ocena v osnovni šoli je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole.

Zoisova štipendija mesečno znaša 120 evrov za dijaka. Od 2. letnika izobraževanja dijaku lahko pripada še dodatek za uspeh.

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije konec junija vsako leto objavi poziv za vložitev vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok prijave za dijake je v začetku septembra.

K prvi vlogi kandidati predložijo potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazila o izjemnih dosežkih in potrdilo o šolskem ali študijskem uspehu oziroma dokazilo o uspehu pri maturi.

Vloge bodo po objavi razpisa dostopne na spletnih straneh Javnega sklada (http://www.sklad-kadri.si/), oddajo se na naslov sklada, ki bo objavljen v razpisu.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendij za deficitarne poklice (http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/) je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Namen tovrstnih štipendij je:

 • zagotavljati ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
 • spodbujati vpis na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost,
 • spodbujati vpise v izobraževalne programe srednjega poklicnega in  strokovnega izobraževanja,
 • promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR mesečno in se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami (državno in Zoisovo), razen s kadrovsko štipendijo.

Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v programe srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za poklice, ki so v naslednjem šolskem letu uvrščeni med deficitarne: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar. Poleg vpisa v navedene programe se bodo upoštevale še povprečne ocene v 9. razredu za obvezne predmete in povprečne ocene za izbirne predmete.

 

 

 

Dostopnost